ŠIAULIŲ UNIVERSITETO AKADEMINIŲ SKOLŲ LIKVIDAVIMO, ATSISKAITYMŲ ATIDĖJIMO, EGZAMINŲ PERLAIKYMO GERESNIAM PAŽYMIUI TVARKA

I. BENDROJI DALIS

1.    Šiaulių universiteto akademinių skolų likvidavimo, atsiskaitymų atidėjimo tvarka (toliau – tvarka) reglamentuoja egzaminų, baigiamojo darbo atidėjimo, apeliacijų, egzaminų perlaikymo geresniam pažymiui, akademinių skolų likvidavimo tvarką.

2.    Ši tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 54-2140).

II. AKADEMINĖS SKOLOS IR JŲ LIKVIDAVIMAS

3.    Neišlaikytas egzaminas – teigiamu įvertinimu egzaminų sesijos metu neišlaikytas egzaminas kaip kaupiamojo vertinimo galutinis rezultatas.

4.    Akademinė skola – 1) iki nurodyto termino teigiamu įvertinimu studento neperlaikytas egzaminas; 2) iki nurodyto laiko studento neapginti darbai (kursinis, kaip atskiras studijų dalykas, bakalauro, magistro, diplominiai ir kt.).

5.    Neišlaikytus sesijos egzaminus (kaip kaupiamojo vertinimo galutinius rezultatus) studentas gali perlaikyti 2 kartus. Nuolatinės, dieninės ir vakarinės formų studentai gali perlaikyti egzaminus ne vėliau kaip per pirmas dvi naujo semestro savaites, o ištęstinės, neakivaizdinės formų studentai – ne vėliau kaip per pirmas dvi naujų mokslo metų savaites.

6.    Studentas, kuriam egzaminų sesija buvo pratęsta, neišlaikytus egzaminus gali perlaikyti per dvi savaites po pratęsto termino pabaigos.

7.    Studentas, neišlaikęs egzamino, remiantis Mokslo ir studijų įstatymu, turi teisę šį atsiskaitymą vieną kartą pakartoti nemokamai. Antrą kartą egzaminą leidžiama perlaikyti banke sumokėjus Senato patvirtintą įmoką. Nemokamas egzamino perlaikymas fiksuojamas egzamino perlaikymo lapelyje („Pirmas perlaikymas“), įrašant perlaikyto egzamino pažymį.

8.    Antrą kartą egzaminą leidžiama perlaikyti banke sumokėjus Senato patvirtintą įmoką ir gavus dekanate egzamino perlaikymo lapelį. Studento prašymu, leidus dekanui ir nepažeidžiant terminų, egzaminą galima laikyti ir egzaminuojamam komisijos, kurią sudaro katedros vedėjas, tvirtina dekanas.

9.    Fakulteto tinklalapyje iki sesijos pabaigos paskelbiamas egzaminų perlaikymo tvarkaraštis (po 2 datas kiekvienam egzaminui perlaikyti).

10.    Studentas už akademines skolas braukiamas iš studentų sąrašų arba paliekamas kartoti kursą.


III. KURSO KARTOJIMAS

11.    Kurso kartojimas – kai studentas dėl ligos, akademinių skolų arba dėl kitų priežasčių kartoja kursą (kurso dalį, visą semestrą arba atskirus studijų programos dalykus).

12.    Leidimas kartoti kursą studijuojant aukštesnio semestro dalykus ir išsaugant turėtą studijų vietą suteikiamas turintiems ne daugiau kaip vieną akademinę skolą nuolatinių, dieninių studijų studentams, ne daugiau kaip tris akademines skolas ištęstinių, neakivaizdinių, vakarinių studijų studentams, išskyrus tuos atvejus, kai studentui pagal akademinius rodiklius sprendžiamas valstybės finansavimo studijoms klausimas.

13.    Rektoriaus įsakymas, leidžiantis studentui kartoti kursą, rengiamas:

13.1.        dekano nurodymu (be studento prašymo) studentui turint ne daugiau kaip vieną akademinę skolą nuolatinių, dieninių studijų studentams, ne daugiau kaip tris akademines skolas ištęstinių, neakivaizdinių, vakarinių studijų studentams;

13.2.        turinčiam daugiau kaip vieną akademinę skolą nuolatinių, dieninių studijų studentui ir  daugiau kaip tris akademines skolas ištęstinių, neakivaizdinių, vakarinių studijų studentui pateikus prašymą dėl kurso / dalyko kartojimo rektoriaus vardu į fakulteto dekanatą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus egzaminų perlaikymo terminui.

14.    Neįvykdžiusiems žemesnio kurso reikalavimų ir turintiems daugiau kaip vieną akademinę skolą nuolatinių, dieninių studijų studentams ir turintiems daugiau kaip tris akademines skolas ištęstinių, neakivaizdinių, vakarinių studijų studentams studijuoti kitus dalykus aukštesniame kurse studento statusu draudžiama.

15.    Studentas gali pasinaudoti kurso kartojimo galimybe, paliekant jį tame pačiame kurse, per studijų metus ne daugiau kaip 2 kartus, kartodamas skirtingus kursus.

16.    Studentas, per metus neatsiskaitęs už kartojamus studijų dalykus, braukiamas iš studentų sąrašų.

17.    Jei studentui po kurso kartojimo nėra galimybės tęsti studijas toje pačioje studijų programoje (studijų programoje nėra reikiamų studijų modulių, į studijų programą priimama ne kiekvienais metais ir kt.), jam siūloma tos pačios krypties studijų programa, sudaroma nauja studijų sutartis, numatomi studijų progamos skirtumai. Studentas, nepasirinkęs kitos studijų programos, braukiamas iš studentų sąrašų.

18.    Neapginti ir tie baigiamieji darbai, kurie per svarstymą katedroje nepateko į leidžiamų ginti darbų sąrašą, pačių studentų prašymu gali būti rašomi iš naujo (studijų modulio kartojimas) ir ginami ne anksčiau kaip kito semestro pabaigoje (kvalifikacinė komisija sudaroma tik tokiu atveju, jeigu yra numatyta absolventų laida); į studijų planą katedros sprendimu gali būti įtraukiami nauji dalykai, jei studijuojama programa iš dalies pasikeitė.

 

19.    Studentai, išbraukti iš Universiteto kaip negynę arba neapgynę baigiamojo darbo, priimami į paskutinį kursą, jei po išbraukimo praėjo ne daugiau kaip 4 metai arba tais atvejais, kai studijų programa nesikeitė iš esmės. Pasikeitus studijų programai, kuruojančios katedros sprendimu į studento individualų studijų planą (ISP) gali būti įrašyti nauji dalykai.

20.    Studentai, išbraukti iš Universiteto dėl nepažangumo, kaip negynę arba neapgynę baigiamojo darbo, priimami į valstybės nefinansuojamas vietas.

21.    Studentas už kartojamus dalykus ir įtrauktus naujus dalykus, pasikeitus studijų planui moka kainą, proporcingą dalykų apimčiai. Studijų kaina numatyta studento studijų sutartyje.

22.    Prašymas kartoti baigiamąjį darbą pateikiamas rektoriaus vardu į fakulteto dekanatą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas: 1) nuo neigiamo įvertinimo patvirtinimo, 2) po Apeliacinės komisijos nutarimo paskelbimo, 3) nuo paskutinės egzaminų sesijos, jei per pirminį gynimą katedroje nepateko į ginančių darbą studentų  sąrašą, 4) nuo mokslo metų pradžios, jeigu buvo išbrauktas iš studentų sąrašų; 5) katedrai sutikus nuo paskutinio semestro pradžios, jeigu studentas buvo atsiskaitęs už bakalauro baigiamojo darbo dalį ankstesniame semestre; 6) katedrai sutikus nuo paskutinio semestro pradžios, jeigu studentas buvo atsiskaitęs už magistro darbo rengimą ankstesniais semestrais.

IV. APELIACIJA

23.    Nepatenkinti žinių įvertinimu ar kitais konfliktiniais atvejais studentai, klausytojai, remdamiesi ŠU Studijų apeliacijų nuostatais, per 2 darbo dienas nuo egzamino įvertinimo, studijų rezultato paskelbimo gali kreiptis į fakulteto dekaną (TSI direktorių) ar kito studijas organizuojančio padalinio vadovą dėl Apeliacinės komisijos sudarymo.

24.    Dėl baigiamojo darbo gynimo objektyvumo studentai per 3 darbo dienas nuo baigiamojo darbo įvertinimo paskelbimo apeliaciją pateikia Universiteto studijų prorektoriui.

25.    Apeliacinės komisijos posėdis yra uždaras, dalyvaujant apeliantui.

 

V. EGZAMINO PERLAIKYMAS GERESNIAM PAŽYMIUI

26.    Studentas dekano leidimu gali perlaikyti vieną sesijos egzaminą geresniam pažymiui, sumokėjęs Senato nustatytą kainą.

27.    Egzaminą geresniam pažymiui studentas dekano leidimu gali perlaikyti ne anksčiau kaip kitą semestrą ir ne vėliau kaip po metų nuo išlaikyto egzamino datos. Studijų programos paskutinio semestro egzamino perlaikymas geresniam pažymiui vykdomas tos pačios egzaminų sesijos metu, bet ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki nustatytos baigiamojo darbo gynimo datos.

28.    Studentas, gavęs dekano leidimą dėl egzamino perlaikymo geresniam pažymiui, susitaria su dėstytoju dėl egzamino laiko.

29.    Baigiamojo darbo pakartotinai ginti geresniam pažymiui neleidžiama.

VI. EGZAMINŲ, BAIGIAMOJO DARBO ATIDĖJIMAS

30.    Studentas, klausytojas, negalintis atvykti į egzaminą tvarkaraštyje nurodytu laiku dėl ligos arba kitos svarbios priežasties, gali prašyti fakulteto dekano, kad egzaminas būtų atidėtas.

31.    Apie neatvykimo į egzaminą priežastį studentas privalo pranešti į dekanatą iki egzamino pradžios ir pateikti neatvykimą pateisinantį dokumentą iki dekanato nustatyto laiko.

32.    Studentams ar klausytojams dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių dekanas gali atidėti egzaminų sesiją, baigiamojo darbo gynimą, bet ne ilgiau kaip 2 mėnesiams, skaičiuojant nuo sesijos pabaigos (neįskaičiuojant atostogų). Tuo atveju klausytojui pratęsiama klausytojo studijų sutartis.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33.    Ši tvarka tvirtinama rektoriaus įsakymu ir įsigalioja nuo rektoriaus pasirašymo dienos.

 

____________________________

Atgal

 

 
Chat with me
Mūsų skype,
klausk drąsiai


www.stats.lt - Lankomumo statistika, reitingai, skaitliukas

Įmonių kontaktai


Ar jau atsinaujinote/pasidarėte naują studento pažymėjimą?

 
 
Apie mus || SMF studentams ||  Bendraukime || Nuorodos ||  Kontaktai
 
© 2005-2006 ŠU SMF SA. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Marius Stankevičius ir Tomas Šivickas